A SPOKEN LANGUAGE TRANSLATION SYSTEM: SL-TRANS2

Tsuyoshi MORIMOTO | Masami SUZUKI | Toshiyuki TAKEZAWA | Gen’ichiro KIKUI | Masaaki NAGATA | Mutsuko TOMOKIYO |

Paper Details:


Year: 1992

Venue: COLING |