Parsing Long English Sentences with Pattern Rules

Wei-Chuan Li | Tzusheng Pei | Bing-Huang Lee | Chuei-Feng Chiou |

Paper Details:


Year: 1990

Venue: COLING |