Conceptual Lexicon Using an Object-Oriented Language

Shoichi YOKOYAMA | Kenji HANAKATA |

Paper Details:


Year: 1986

Venue: COLING |