A HEURISTIC APPROACH TO ENGLISH-INTO-JAPANESE MACHINE TRANSLATION

Yoshihiko Nitta | Atsushi Okajima | Fumiyuki Yamano | Koichiro Ishihara |

Paper Details:


Year: 1982

Venue: COLING |