Source Critical Reinforcement Learning for Transferring Spoken Language Understanding to a New Language

He Bai | Yu Zhou | Jiajun Zhang | Liang Zhao | Mei-Yuh Hwang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |