Topic-Informed Neural Machine Translation

Jian Zhang | Liangyou Li | Andy Way | Qun Liu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: COLING |