Incorporating Label Dependency for Answer Quality Tagging in Community Question Answering via CNN-LSTM-CRF

Yang Xiang | Xiaoqiang Zhou | Qingcai Chen | Zhihui Zheng | Buzhou Tang | Xiaolong Wang | Yang Qin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: COLING |