Using Relevant Public Posts to Enhance News Article Summarization

Chen Li | Zhongyu Wei | Yang Liu | Yang Jin | Fei Huang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: COLING |