Bitext Name Tagging for Cross-lingual Entity Annotation Projection

Dongxu Zhang | Boliang Zhang | Xiaoman Pan | Xiaocheng Feng | Heng Ji | Weiran Xu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: COLING |