RED: A Reference Dependency Based MT Evaluation Metric

Hui Yu | Xiaofeng Wu | Jun Xie | Wenbin Jiang | Qun Liu | Shouxun Lin |

Paper Details:

Month: August
Year: 2014
Location: Dublin, Ireland
Venue: COLING |