Generating Supplementary Travel Guides from Social Media

Liu Yang | Jing Jiang | Lifu Huang | Minghui Qiu | Lizi Liao |

Paper Details:

Month: August
Year: 2014
Location: Dublin, Ireland
Venue: COLING |