A Generative Model for Identifying Target Companies of Microblogs

Yeyun Gong | Yaqian Zhou | Ya Guo | Qi Zhang | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2014
Location: Dublin, Ireland
Venue: COLING |