Generating Questions from Web Community Contents

Baoxun Wang | Bingquan Liu | Chengjie Sun | Xiaolong Wang | Deyuan Zhang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |