Cross-Lingual Identification of Ambiguous Discourse Connectives for Resource-Poor Language

Lanjun Zhou | Wei Gao | Binyang Li | Zhongyu Wei | Kam-Fai Wong |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |