Combining Multiple Alignments to Improve Machine Translation

Zhaopeng Tu | Yang Liu | Yifan He | Josef van Genabith | Qun Liu | Shouxun Lin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |