Lost in Translations? Building Sentiment Lexicons using Context Based Machine Translation

Xinfan Meng | Furu Wei | Ge Xu | Longkai Zhang | Xiaohua Liu | Ming Zhou | Houfeng Wang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |