Machine Translation by Modeling Predicate-Argument Structure Transformation

Feifei Zhai | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |