SentTopic-MultiRank: a Novel Ranking Model for Multi-Document Summarization

Wenpeng Yin | Yulong Pei | Fan Zhang | Lian’en Huang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |