Tibetan Base Noun Phrase Identification Framework Based on Chinese-Tibetan Sentence Aligned Corpus

Ming Hua Nuo | Hui Dan Liu | Wei Na Zhao | Long Long Ma | Jian Wu | Zhi Ming Ding |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |