Graph-Based Multi-Tweet Summarization using Social Signals

Xiaohua Liu | Yitong Li | Furu Wei | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |