Update Summarization using a Multi-level Hierarchical Dirichlet Process Model

Jiwei Li | Sujian Li | Xun Wang | Ye Tian | Baobao Chang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |