A Semi-Supervised Bayesian Network Model for Microblog Topic Classification

Yan Chen | Zhoujun Li | Liqiang Nie | Xia Hu | Xiangyu Wang | Tat-Seng Chua | Xiaoming Zhang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |