Head-modifier Relation based Non-lexical Reordering Model for Phrase-Based Translation

Shui Liu | Sheng Li | Tiejun Zhao | Min Zhang | Pengyuan Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |