Tibetan Number Identification Based on Classification of Number Components in Tibetan Word Segmentation

Huidan Liu | Weina Zhao | Minghua Nuo | Li Jiang | Jian Wu | Yeping He |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |