Contextual Recommendation based on Text Mining

Yize Li | Jiazhong Nie | Yi Zhang | Bingqing Wang | Baoshi Yan | Fuliang Weng |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |