Joint Tokenization and Translation

Xinyan Xiao | Yang Liu | Young-Sook Hwang | Qun Liu | Shouxun Lin |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |