Semantic Role Labeling for News Tweets

Xiaohua Liu | Kuan Li | Bo Han | Ming Zhou | Long Jiang | Zhongyang Xiong | Changning Huang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |