Classifying What-Type Questions by Head Noun Tagging

Fangtao Li | Xian Zhang | Jinhui Yuan | Xiaoyan Zhu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2008
Location: Manchester, UK
Venue: COLING |