Structure Alignment Using Bilingual Chunking

Wei Wang | Ming Zhou | Jin-Xia Huang | Chang-Ning Huang |

Paper Details:


Year: 2002

Venue: COLING |