Corpus-dependent Association Thesauri for Information Retrieval

Hiroyuki Kaji | Yasutsugu Morimoto | Toshiko Aizono | Noriyuki Yamasaki |

Paper Details:


Year: 2000

Venue: COLING |