A Corpus-Based Statistical Approach to Automatic Book Indexing

Jyun-Sheng Chang | Tsung-Yih Tseng | Sur-Jin Ker | Ying Cheng | Huey-Chyun Chen | Shun-Der Cheng | John S. Liu |

Paper Details:

Month: March
Year: 1992
Location: Trento, Italy
Venue: ANLP |