HW-TSC’s Submissions to the WMT23 Discourse-Level Literary Translation Shared Task

Yuhao Xie | Zongyao Li | Zhanglin Wu | Daimeng Wei | Xiaoyu Chen | Zhiqiang Rao | Shaojun Li | Hengchao Shang | Jiaxin Guo | Lizhi Lei | Hao Yang | Yanfei Jiang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2023
Location: Singapore
Venue: WMT |
SIG: SIGMT