Findings of the WMT 2023 Shared Task on Discourse-Level Literary Translation: A Fresh Orb in the Cosmos of LLMs

Longyue Wang | Zhaopeng Tu | Yan Gu | Siyou Liu | Dian Yu | Qingsong Ma | Chenyang Lyu | Liting Zhou | Chao-Hong Liu | Yufeng Ma | Weiyu Chen | Yvette Graham | Bonnie Webber | Philipp Koehn | Andy Way | Yulin Yuan | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: December
Year: 2023
Location: Singapore
Venue: WMT |
SIG: SIGMT