The Path to Continuous Domain Adaptation Improvements by HW-TSC for the WMT23 Biomedical Translation Shared Task

Zhanglin Wu | Daimeng Wei | Zongyao Li | Zhengzhe Yu | Shaojun Li | Xiaoyu Chen | Hengchao Shang | Jiaxin Guo | Yuhao Xie | Lizhi Lei | Hao Yang | Yanfei Jiang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2023
Location: Singapore
Venue: WMT |
SIG: SIGMT