Treating General MT Shared Task as a Multi-Domain Adaptation Problem: HW-TSC’s Submission to the WMT23 General MT Shared Task

Zhanglin Wu | Daimeng Wei | Zongyao Li | Zhengzhe Yu | Shaojun Li | Xiaoyu Chen | Hengchao Shang | Jiaxin Guo | Yuhao Xie | Lizhi Lei | Hao Yang | Yanfei Jiang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2023
Location: Singapore
Venue: WMT |
SIG: SIGMT

Citations

URL