DAMO-NLP at SemEval-2023 Task 2: A Unified Retrieval-augmented System for Multilingual Named Entity Recognition

Zeqi Tan | Shen Huang | Zixia Jia | Jiong Cai | Yinghui Li | Weiming Lu | Yueting Zhuang | Kewei Tu | Pengjun Xie | Fei Huang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada
Venue: SemEval |
SIG: SIGLEX