TohokuNLP at SemEval-2023 Task 5: Clickbait Spoiling via Simple Seq2Seq Generation and Ensembling

Hiroto Kurita | Ikumi Ito | Hiroaki Funayama | Shota Sasaki | Shoji Moriya | Ye Mengyu | Kazuma Kokuta | Ryujin Hatakeyama | Shusaku Sone | Kentaro Inui |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada
Venue: SemEval |
SIG: SIGLEX