ZBL2W at SemEval-2023 Task 9: A Multilingual Fine-tuning Model with Data Augmentation for Tweet Intimacy Analysis

Hao Zhang | Youlin Wu | Junyu Lu | Zewen Bai | Jiangming Wu | Hongfei Lin | Shaowu Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada
Venue: SemEval |
SIG: SIGLEX