The MineTrans Systems for IWSLT 2023 Offline Speech Translation and Speech-to-Speech Translation Tasks

Yichao Du | Guo Zhengsheng | Jinchuan Tian | Zhirui Zhang | Xing Wang | Jianwei Yu | Zhaopeng Tu | Tong Xu | Enhong Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada (in-person and online)
Venue: IWSLT |
SIG: SIGSLT