Improving Neural Machine Translation Formality Control with Domain Adaptation and Reranking-based Transductive Learning

Zhanglin Wu | Zongyao Li | Daimeng Wei | Hengchao Shang | Jiaxin Guo | Xiaoyu Chen | Zhiqiang Rao | Zhengzhe Yu | Jinlong Yang | Shaojun Li | Yuhao Xie | Bin Wei | Jiawei Zheng | Ming Zhu | Lizhi Lei | Hao Yang | Yanfei Jiang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada (in-person and online)
Venue: IWSLT |
SIG: SIGSLT