Fiction-Writing Mode: An Effective Control for Human-Machine Collaborative Writing

Wenjie Zhong | Jason Naradowsky | Hiroya Takamura | Ichiro Kobayashi | Yusuke Miyao |

Paper Details:

Month: May
Year: 2023
Location: Dubrovnik, Croatia
Venue: EACL |