HW-TSC Translation Systems for the WMT22 Chat Translation Task

Jinlong Yang | Zongyao Li | Daimeng Wei | Hengchao Shang | Xiaoyu Chen | Zhengzhe Yu | Zhiqiang Rao | Shaojun Li | Zhanglin Wu | Yuhao Xie | Yuanchang Luo | Ting Zhu | Yanqing Zhao | Lizhi Lei | Hao Yang | Ying Qin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |