HW-TSC’s Submission for the WMT22 Efficiency Task

Hengchao Shang | Ting Hu | Daimeng Wei | Zongyao Li | Xianzhi Yu | Jianfei Feng | Ting Zhu | Lizhi Lei | Shimin Tao | Hao Yang | Ying Qin | Jinlong Yang | Zhiqiang Rao | Zhengzhe Yu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |