CrossQE: HW-TSC 2022 Submission for the Quality Estimation Shared Task

Shimin Tao | Su Chang | Ma Miaomiao | Hao Yang | Xiang Geng | Shujian Huang | Min Zhang | Jiaxin Guo | Minghan Wang | Yinglu Li |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |