BJTU-Toshiba’s Submission to WMT22 Quality Estimation Shared Task

Hui Huang | Hui Di | Chunyou Li | Hanming Wu | Kazushige Ouchi | Yufeng Chen | Jian Liu | Jinan Xu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |