Partial Could Be Better than Whole. HW-TSC 2022 Submission for the Metrics Shared Task

Yilun Liu | Xiaosong Qiao | Zhanglin Wu | Su Chang | Min Zhang | Yanqing Zhao | Song Peng | Shimin Tao | Hao Yang | Ying Qin | Jiaxin Guo | Minghan Wang | Yinglu Li | Peng Li | Xiaofeng Zhao |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |