The AISP-SJTU Translation System for WMT 2022

Guangfeng Liu | Qinpei Zhu | Xingyu Chen | Renjie Feng | Jianxin Ren | Renshou Wu | Qingliang Miao | Rui Wang | Kai Yu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |