Tencent AI Lab - Shanghai Jiao Tong University Low-Resource Translation System for the WMT22 Translation Task

Zhiwei He | Xing Wang | Zhaopeng Tu | Shuming Shi | Rui Wang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |