TSMind: Alibaba and Soochow University’s Submission to the WMT22 Translation Suggestion Task

Xin Ge | Ke Wang | Jiayi Wang | Nini Xiao | Xiangyu Duan | Yu Zhao | Yuqi Zhang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |