HW-TSC Systems for WMT22 Very Low Resource Supervised MT Task

Shaojun Li | Yuanchang Luo | Daimeng Wei | Zongyao Li | Hengchao Shang | Xiaoyu Chen | Zhanglin Wu | Jinlong Yang | Zhiqiang Rao | Zhengzhe Yu | Yuhao Xie | Lizhi Lei | Hao Yang | Ying Qin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |